Biuro Obsługi Interesantów

 

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH

 Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów

 • Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych.
 • Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.
 • Wzory i druki udostępniane przez Biuro Obsługi Interesantów są zamieszczane na stronie internetowej Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
 • Udzielanie informacji osobom uprawnionym o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych wpisanych na listę Sądu Okręgowego, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

 

Regulacje dotyczące pracy Biur Obsługi Interesantów:

Pracownicy BOI nie mogą:
Ø  Udzielać porad prawnych

Ø  Doradzać,  co jest najlepszym sposobem na rozwiązanie danego problemu

Ø  Udzielać wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia stanowiska strony przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy

Ø  Dyktować i sporządzać projekty pisma procesowego

Ø  Przekazywać danych osobowych stron postępowania

Ø  Wskazywać i polecać  konkretne nazwiska prawników udzielających porad prawnych

Ø  Umożliwiać kontakt z sędzią prowadzącym sprawę poza salą sądową

Ø  Wyjaśniać i interpretować treść orzeczeń sądowych

Ø  Interpretować pism sądowych

Ø  Ponaglać pracowników i sędziów w celu szybszego rozpatrzenia sprawy

 Pracownicy BOI mogą:
Ø  Informować o właściwości wydziałów  funkcjonujących w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Ø  Udzielać informacji o rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Ø  Udzielić podstawowych informacji dot. wszczęcia postępowania

Ø  Wskazać jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu

Ø  Udzielić informacji  dot. sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych

Ø  Udzielić informacji  dot. sposobu ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu

Ø  Informować o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz o numerach kont, na które należy uiścić należność

Ø  informować o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia

Ø  Informować strony oraz ich pełnomocników o toku postępowania w sprawie na podstawie systemu SAWA, tj. wskazać sygnaturę sprawy, termin i miejsce rozprawy, datę wydania orzeczenia, krótką treść orzeczenia, dalsze podejmowane w sprawie czynności

Ø  Wskazać adresy siedziby innych sądów, organów i urzędów centralnych

Ø  Wskazać instytucje udzielające bezpłatne porady prawne