Opłaty sądowe

 

Wysokość opłat w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT SĄDOWYCH  W SPRAWACH CYWILNYCH  

W SĄDZIE REJONOWYM GDAŃSK-POŁUDNIE W GDAŃSKU

 

/POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/

WYDZIAŁ CYWILNY

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

1. do 2 000 złotych 30 złotych
2. ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych 100 złotych
3. ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych 250 złotych
4. ponad 7 500 złotych 300 złotych

 

Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 10 000 zł  pozew należy złożyć na formularzu „P” dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE/

WYDZIAŁ CYWILNY

1. pozew w postępowaniu nakazowym ¼ część opłaty
nie mniej niż 30 zł
2. zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym ¾ część opłaty
nie mniej niż 30 zł

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT  SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH

 /OPŁATY STAŁE/

 • Pozew o naruszenie posiadania
200 zł
 • Pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
200 zł
 • Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
200 zł
 • Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej
200 zł
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
200 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie
200 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności przesyłu
40zł
 • Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
1000 zł
 • Wniosek o podział majątku wraz ze zgodnym projektem podziału tego majątku
300 zł
 • Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
100 zł
 • Wniosek ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania
100 zł
 • Wniosek rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej
100 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie
2000 zł
 • Wniosek o zniesienie współwłasności
1000 zł
 • Wniosek wraz ze zgodnym projektem zniesienia współwłasności
300 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
50 zł

 

Przy wniesieniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł, za wpis do Rejestru Spadkowego, którą należy wpłacić  na konto zaliczek (Dz.U. z 2016 poz. 1420).

 • Wniosek o zabezpieczenie spadku
50 zł
 • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
50 zł
 • Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
50 zł

 


Jeżeli wnioski, które  zaznaczono powyżej tłustym drukiem,  są umieszczone w jednym piśmie 
lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

 

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

 • apelacja
 • skarga kasacyjna
 • i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
100 zł
 • Wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu
100 zł
 • Wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu
100 zł
 • Wniosek o dział spadku
500 zł
 • Wniosek o zgodny projekt działu spadku
300 zł
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności
1000 zł
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności
600 zł
 • Wniosek o przesłuchanie świadków testamentu ustnego
Nie pobiera się opłat
 • Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu
Nie pobiera się opłat
 • Wniosek o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu
Nie pobiera się opłat
 • Wniosek o złożenie przedmiotu świadczeń do depozytu sądowego
100 zł
 • Wniosek o wydanie z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia
100 zł
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie
40 zł
 • Wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego
40 zł
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie
100 zł
 • Wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego
100 zł
 • Wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu
40 zł
 • Wniosek o ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela
40 zł
 • Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać
40 zł
 • Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego
40 zł
 • Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku
40 zł
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty
50 zł
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
50 zł
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu
50 zł
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
50 zł
 • Wniosek o umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono
50 zł
 • Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości
100 zł
 • Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów
100 zł
 • Wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania
100 zł
 • Wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności
100 zł
 • Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika
100 zł
 • Wniosek o zatwierdzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień
100 zł
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
1000 zł
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
1000 zł

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT SĄDOWYCH  W SPRAWACH CYWILNYCH

 /INNE OPŁATY/

 • Wniosek o zabezpieczenie dowodu
40 zł
 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe,
  gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych
40 zł
 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa
  niemajątkowe lub prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza
  10 000 złotych
300 zł
 • Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub
  ugody zawartej przed sądem polubownym
300 zł
 • Skarga na czynność komornika
100 zł

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT  SĄDOWYCH W  SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
200 zł
 • Pozew o rozwiązanie przysposobienia
200 zł
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
200 zł
 • Pozew o obniżenie alimentów
5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł
 • Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł
 • Pozew o unieważnienie uznania dziecka
200 zł
 • Wniosek o przysposobienie
nie pobiera się opłat
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
100 zł
 • Wniosek o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej
100 zł
 • Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego
100 zł
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków
40 zł
 • Wniosek o pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
40 zł
 • Wniosek o nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń do rąk drugiego małżonka
40 zł
 • Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny
40 zł
 • Wniosek o zezwolenie na podjęcie starań celem przyjęcia osoby ubezwłasnowolnionego do Domu Pomocy Społecznej
40 zł
 • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
40 zł
 • Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej
40 zł
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
40 zł
 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
40 zł
 • Wniosek o zakaz osobistej styczności z dzieckiem
40 zł
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
40 zł
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
40 zł
 • Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim
40 zł
 • Wniosek o ustanowienie opieki prawnej nad małoletnim
40 zł
 • Wniosek o ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą
40 zł
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
40 zł
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego
40 zł
 • Wniosek o wydanie dziecka
40 zł
 • Wniosek o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
40 zł

 

 

W postępowaniu w sprawach nieletnich regulowanych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  (jedn. Tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 ze zmianami)

 

Sąd obciąża rodziców nieletniego lub inne osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego kosztami postępowania (z wyłączeniem kosztów postępowania mediacyjnego) w formie należności zryczałtowanej, zwrotu wydatków  i opłat kancelaryjnych. Nie pobiera się opłat od:

 • wniosku,
 • zażalenia,
 • apelacji.

Nieletniego w/w postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

/BRAK OPŁAT SĄDOWYCH LUB BRAK OBOWIĄZKU UISZCZANIA KOSZTÓW SĄDOWYCH/

1. Ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa i roszczenia z tym związane Strona dochodząca tych
roszczeń nie ma obowiązku
uiszczania kosztów sądowych
2. Alimenty oraz podwyższenie alimentów Strona dochodząca tych
roszczeń nie ma obowiązku
uiszczania kosztów sądowych
3. Ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111 poz. 545 ze zmianami) Postępowanie wolne od kosztów sądowych
4. Ustawa z dnia 26.10.1995r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138 poz. 682 ze zmianami) Postępowanie wolne od kosztów sądowych
5. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka

 • o nadanie dziecku nazwiska,
 • o przysposobienie dziecka,
 • o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
  pozostającej pod opieką.
Bez opłat

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych z wyjątkiem następujących spraw:

1. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 000 zł Opłata stosunkowa, tj. 5% wartości przedmiotu sporu
2. Apelacja Opłata podstawowa 30 zł
3. Zażalenie Opłata podstawowa 30 zł
4. Skarga kasacyjna Opłata podstawowa 30 zł
5. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Opłata podstawowa 30 zł

 

Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy – o roszczenia pracownika – ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie rozstrzyga o tych wydatkach. Obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT SĄDOWYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1. Apelacja Opłata podstawowa 30 zł
2. Zażalenie Opłata podstawowa 30 zł
3. Skarga kasacyjna Opłata podstawowa 30 zł
4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Opłata podstawowa 30 zł

 

W sprawach karnych ustawa o z dnia  23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Dz. U. 1983 r. nr 49 poz. 223 j.t. ze zm.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT  SĄDOWYCH W  SPRAWACH KARNYCH

1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności 80 zł
2. Wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu 60 zł
3. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie 45 zł
4. Wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego 45 zł
5. Wniosek o rozłożenie grzywny na raty:
 • pierwszy wniosek
bez opłat
 • ponowny wniosek
2 % od kwoty grzywny
objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł
6. Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności 100 zł
7. Wniosek o zatarcie skazania 45 zł
8. Prośba o ułaskawienie:
 • pierwsza prośba
bez opłat
 • ponowna prośba
45 zł
9. Wniosek o wznowienie postępowania 150 zł
10. Prywatny akt oskarżenia 300 zł

 

 

/OPŁATY KANCELARYJNE/

1. Za zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na wniosek
 • opłata kancelaryjna w wysokości 6 zł za każdą stronę
 • 1 zł za kserokopię pisma
2. Wniosek o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności, wykonalności:
 • 6 zł za każdą stronę wyroku
 • 6 zł za klauzulę prawomocności
 • 6 zł za klauzulę wykonalności
Uwaga!
1. dla oskarżonego / skazanego – 1 odpis bez opłat
2. dla oskarżyciela posiłkowego – 1 odpis bez opłat
3. dla pokrzywdzonego odpis za zgodą sądu – opłata sądowa

 

 

ZAŻALENIA, APELACJA, SKARGA KASACYJNA,

SKARGI O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI

Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA /OPŁATA STAŁA/

1. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
 • w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu
 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny
 • przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora
 • należności świadka
Opłata stała 40 zł
2. Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej Opłata stała 100 zł
3. Zażalenie, interwencja uboczna 1/5 części opłaty
Opłata taka sama jak opłata od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie

 • skarga kasacyjna,
 • skarga o wznowienie postępowania,
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • interwencja główna,
 • apelacja.
4. Sprzeciw od wyroku zaocznego połowa opłaty

 

 

/OPŁATY STOSUNKOWE/

W innych sprawach o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł

 

/OPŁATA PODSTAWOWA/

W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej 30 zł

 

 

/OPŁATY KANCELARYJNE/

Za każdą rozpoczętą stronicę
 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 • odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności,
 • odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności,
 • zaświadczenia
6 zł
 • jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele
pobiera się opłatę w wysokości podwójnej
od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy, za każdą rozpoczętą stronicę danego dokumentu 1 zł