Wzory formularzy

 

Formularze i wnioski ogólne

apelacja

zażalenie

ulotka-środki odwoławcze

ulotka – alimenty

ulotka w sprawach wnoszonych przez pracowników

ulotka postepowanie cywilno- egzekucyjne

ulotka postepowanie egzekucyjne

ulotka w sprawach o odwołanie od rozwiazania umowy o pracę

ulotka-spadek, dział spadku

ulotka-środki odwoławcze

Wniosek o odpis orzeczenia

wniosek o ponowne wydanie tytulu wykonawczego

wniosek o protokół z nośnika

wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku

wniosek o sprostowanie oczywistej omylki pisarskiej w wyroku lub postanowieniu sądu

wniosek o wgląd do akt

wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy

wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu

wniosek o zwrot kosztów podróży

wzór pełnomocnictwa dla doręczeń

wzór pełnomocnictwa

zwrot utraconego zarobku

 

Formularze w sprawach rozpoznawanych w wydziałach cywilnych

pozew o eksmisję

pozew o przywrócenie posiadania

pozew o wydanie nieruchomości

pozew o zachowek

wniosek o dział spadku

wniosek o nabycie spadku bez testamentu

wniosek o nabycie spadku z testamentem

wniosek o podział majątku wspólnego

wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku

wniosek o sprostowanie aktu USC

wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

wniosek o ustanowienie slużebności drogi koniecznej

wniosek o zgodny dział spadku i zniesienie współwłasności

wniosek o zniesienie współwłasności

wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania

 

Formularze w sprawach rozpoznawanych w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych

Pozew do Sądu Pracy

 

Formularze w sprawach rozpoznawanych w wydziałach rodzinnych i nieletnich

pozew o alimenty na współmałżonka

pozew o alimenty

pozew o obniżenie alimentów

pozew o podwyższenie alimentów

pozew o przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny

pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

pozew o zaprzeczenie ojcostwa

sprawozdanie z nadzoru odpowiedzialnego rodziców

sprawozdanie z opieki nad małoletnim

sprawozdanie z opieki nad osobą dorosłą

wniosek o pozbawienie-ograniczenie władzy rodzicielskiej

wniosek o przysposobienie

wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym

wniosek o uregulowanie kontaktów

wniosek o ustalenie miejsca pobytu

wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej

wniosek o ustanowienie opieki prawnej

wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej

wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka

wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

wniosek o zezwolenie na podjęcie starań celem przyjecia osoby ubezwłasnowolnionego do DPS

wniosek o zezwolenie na rozpozadzanie majatkiem całkowicie ubezwłasnowolnionego

wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

wniosek o zwolnienie od przedlożenia dokumentu