Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych

Kontakt

Katarzyna Haase

tel 32-42-550 - Sprawy Cywilne
tel 32-42-552 - Sprawy Karne, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
tel 32-42-548 - Sprawy Rodzinne
e-mail: boi@gdansk-poludnie.sr.gov.pl
pokój D0.06

Godziny przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów:

 • w poniedziałek do piątku w godzinach od 8:00-15:00. (Zmiana na czas epidemii)

Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów

 • Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych.
 • Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.
 • Wzory i druki udostępniane przez Biuro Obsługi Interesantów są zamieszczane na stronie internetowej Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
 • Udzielanie informacji osobom uprawnionym o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych wpisanych na listę Sądu Okręgowego, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Pracownicy BOI nie mogą:

 • Udzielać porad prawnych
 • Doradzać,  co jest najlepszym sposobem na rozwiązanie danego problemu
 • Udzielać wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia stanowiska strony przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy
 • Dyktować i sporządzać projekty pisma procesowego
 • Przekazywać danych osobowych stron postępowania
 • Wskazywać i polecać  konkretne nazwiska prawników udzielających porad prawnych
 • Umożliwiać kontakt z sędzią prowadzącym sprawę poza salą sądową
 • Wyjaśniać i interpretować treść orzeczeń sądowych
 • Interpretować pism sądowych
 •  Ponaglać pracowników i sędziów w celu szybszego rozpatrzenia sprawy

 Pracownicy BOI mogą:

 • Informować o właściwości wydziałów  funkcjonujących w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
 • Udzielać informacji o rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
 • Udzielić podstawowych informacji dot. wszczęcia postępowania
 • Wskazać jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
 • Udzielić informacji  dot. sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Udzielić informacji  dot. sposobu ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu
 • Informować o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz o numerach kont, na które należy uiścić należność
 • informować o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia
 • Informować strony oraz ich pełnomocników o toku postępowania w sprawie na podstawie systemu SAWA, tj. wskazać sygnaturę sprawy, termin i miejsce rozprawy, datę wydania orzeczenia, krótką treść orzeczenia, dalsze podejmowane w sprawie czynności
 • Wskazać adresy siedziby innych sądów, organów i urzędów centralnych
 • Wskazać instytucje udzielające bezpłatne porady prawne

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary
Dokument z dnia:
2020-05-25
Publikacja w dniu:
2020-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary Borkowski
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary Borkowski
Dokument z dnia:
2018-07-26
Publikacja w dniu:
2018-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary Borkowski
Dokument z dnia:
2018-07-26
Publikacja w dniu:
2018-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary Borkowski
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary Borkowski
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary Borkowski
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary Borkowski
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary Borkowski
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary Borkowski
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d