Opłaty sądowe

Wysokość opłat w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Podstępowanie uproszczone

Wydział Cywilny

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

 • do 2 000 złotych - 30 złotych
 • ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych - 100 złotych
 • ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych - 250 złotych
 • ponad 7 500 złotych - 300 złotych

Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 10 000 zł - pozew należy złożyć na formularzu „P” dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Postępowanie nakazowe

Wydział Cywilny
 • pozew w postępowaniu nakazowym - ¼ część opłaty nie mniej niż 30 zł
 • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym - ¾ część opłaty nie mniej niż 30 zł

Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych

Opłaty stałe
 • Pozew o naruszenie posiadania - 200 zł
 • Pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu - 200 zł
 • Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu - 200 zł
 • Wniosek o ustanowienie drogi konieczne - 200 zł
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - 200 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie - 200 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności przesyłu - 40zł
 • Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej - 1000 zł
 • Wniosek o podział majątku wraz ze zgodnym projektem podziału tego majątku - 300 zł
 • Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej - 100 zł
 • Wniosek ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania - 100 zł
 • Wniosek rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej - 100 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie - 2000 zł
 • Wniosek o zniesienie współwłasności - 1000 zł
 • Wniosek wraz ze zgodnym projektem zniesienia współwłasności - 300 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - 50 zł

Przy wniesieniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł, za wpis do Rejestru Spadkowego, którą należy wpłacić  na konto zaliczek (Dz.U. z 2016 poz. 1420).

 • Wniosek o zabezpieczenie spadku - 50 zł
 • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza - 50 zł
 • Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł

Jeżeli wnioski, które  zaznaczono powyżej tłustym drukiem,  są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

 • apelacja, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 100 zł
 • Wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu - 100 zł
 • Wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu - 100 zł
 • Wniosek o dział spadku - 500 zł
 • Wniosek o zgodny projekt działu spadku - 300 zł
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności - 1000 zł
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności - 600 zł
 • Wniosek o przesłuchanie świadków testamentu ustnego - Nie pobiera się opłat
 • Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu - Nie pobiera się opłat
 • Wniosek o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu - Nie pobiera się opłat
 • Wniosek o złożenie przedmiotu świadczeń do depozytu sądowego - 100 zł
 • Wniosek o wydanie z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia - 100 zł
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie - 40 zł
 • Wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego - 40 zł
 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie - 100 zł
 • Wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego - 100 zł
 • Wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu - 40 zł
 • Wniosek o ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela - 40 zł
 • Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać - 40 zł
 • Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego - 40 zł
 • Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku - 40 zł
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty - 50 zł
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - 50 zł
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu - 50 zł
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki - 50 zł
 • Wniosek o umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono - 50 zł
 • Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości - 100 zł
 • Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów - 100 zł
 • Wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania - 100 zł
 • Wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności - 100 zł
 • Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika - 100 zł
 • Wniosek o zatwierdzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień - 100 zł
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego - 1000 zł
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego - 1000 zł

Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych

inne opłaty
 • Wniosek o zabezpieczenie dowodu - 40 zł
 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych - 40 zł
 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe lub prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych - 300 zł
 • Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym - 300 zł
 • Skarga na czynność komornika - 100 zł

Wysokość opłat sądowych sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa - 200 zł
 • Pozew o rozwiązanie przysposobienia - 200 zł
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej - 200 zł
 • Pozew o obniżenie alimentów - 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł
 • Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego - 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł
 • Pozew o unieważnienie uznania dziecka - 200 zł
 • Wniosek o przysposobienie - nie pobiera się opłat
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego - 100 zł
 • Wniosek o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej - 100 zł
 • Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego - 100 zł
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków - 40 zł
 • Wniosek o pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym - 40 zł
 • Wniosek o nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń do rąk drugiego małżonka - 40 zł
 • Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny - 40 zł
 • Wniosek o zezwolenie na podjęcie starań celem przyjęcia osoby ubezwłasnowolnionego do Domu Pomocy Społecznej - 40 zł
 • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej - 40 zł
 • Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej - 40 zł
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej - 40 zł
 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej - 40 zł
 • Wniosek o zakaz osobistej styczności z dzieckiem - 40 zł
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka - 40 zł
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka - 40 zł
 • Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim - 40 zł
 • Wniosek o ustanowienie opieki prawnej nad małoletnim - 40 zł
 • Wniosek o ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą - 40 zł
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 40 zł
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego -  40 zł
 • Wniosek o wydanie dziecka - 40 zł
 • Wniosek o ustalenie miejsca pobytu małoletniego - 40 zł

W postępowaniu w sprawach nieletnich regulowanych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  (jedn. Tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 ze zmianami)

Sąd obciąża rodziców nieletniego lub inne osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego kosztami postępowania (z wyłączeniem kosztów postępowania mediacyjnego) w formie należności zryczałtowanej, zwrotu wydatków  i opłat kancelaryjnych. Nie pobiera się opłat od:

 • wniosku,
 • zażalenia,
 • apelacji.

Nieletniego w/w postępowaniu w sprawach nieletnich.  

Brak opłat sądowych lub brak obowiązku uiszczania kosztów sądowych

 1. Ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa i roszczenia z tym związane - Strona dochodząca tych roszczeń nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych
 2. Alimenty oraz podwyższenie alimentów - Strona dochodząca tych roszczeń nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych
 3. Ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111 poz. 545 ze zmianami) - Postępowanie wolne od kosztów sądowych
 4. Ustawa z dnia 26.10.1995r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138 poz. 682 ze zmianami) - Postępowanie wolne od kosztów sądowych
 5. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką - Bez opłat

Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa

Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych z wyjątkiem następujących spraw:

 1. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 000 zł   - Opłata stosunkowa, tj. 5% wartości przedmiotu sporu
 2. Apelacja - Opłata podstawowa 30 zł
 3. Zażalenie - Opłata podstawowa 30 zł
 4. Skarga kasacyjna - Opłata podstawowa 30 zł
 5. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - Opłata podstawowa 30 zł

Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy - o roszczenia pracownika - ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie rozstrzyga o tych wydatkach. Obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych.

Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 1. Apelacja  - Opłata podstawowa 30 zł
 2. Zażalenie - Opłata podstawowa 30 zł
 3. Skarga kasacyjna - Opłata podstawowa 30 zł
 4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - Opłata podstawowa 30 zł

W sprawach karnych ustawa o z dnia  23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Dz. U. 1983 r. nr 49 poz. 223 j.t. ze zm.

Wysokość opłat sądowych w sprawach karnych

 1. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł
 2. Wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł
 3. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł
 4. Wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł
 5. Wniosek o rozłożenie grzywny na raty: pierwszy wniosek - bez opłat, ponowny wniosek - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł
 6. Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł
 7. Wniosek o zatarcie skazania - 45 zł
 8. Prośba o ułaskawienie: pierwsza prośba - bez opłat, ponowna prośba - 45 zł
 9. Wniosek o wznowienie postępowania - 150 zł
 10. Prywatny akt oskarżenia - 300 zł

Opłaty kancelarynje

 • Za zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na wniosek    
 1. opłata kancelaryjna w wysokości 6 zł za każdą stronę
 2. 1 zł za kserokopię pisma
 • Wniosek o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności, wykonalności:
 1. 6 zł za każdą stronę wyroku
 2. 6 zł za klauzulę prawomocności
 3. 6 zł za klauzulę wykonalności

Uwaga!

 1. dla oskarżonego / skazanego - 1 odpis bez opłat
 2. dla oskarżyciela posiłkowego – 1 odpis bez opłat
 3. dla pokrzywdzonego odpis za zgodą sądu - opłata sądowa

Zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Opłata stała
 • Opłata stała 40 zł

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:

 1. w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu
 2. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza
 3. skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny
 4. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia
 5. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora
 6. należności świadka
 • Opłata stała 100 zł

Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej  

 • 1/5 części opłaty

Zażalenie, interwencja uboczna

 • Opłata taka sama jak opłata od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie
 1. skarga kasacyjna,
 2. skarga o wznowienie postępowania,
 3. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 4. interwencja główna,
 5. apelacja.
 • połowa opłaty

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Opłaty stosunkowe

W innych sprawach o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł

Opłata podstawowa

W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowe - 30 zł

Opłaty kancelaryjne

 • 6 zł

Za każdą rozpoczętą stronicę

 1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 2. odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności,
 3. odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności,
 4. zaświadczenia
 • opłatę w wysokości podwójnej

pobuera się jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele

 • 1 zł

od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy, za każdą rozpoczętą stronicę danego dokumentu

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d