RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej RODO, informuję:

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9A,  80-802 Gdańsk, w celu

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
 • zatrudnienia w sądzie,
 • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenia zamówień publicznych,
 • prowadzenia działalności finansowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • udzielania informacji uprawnionym osobom,
 • wykonywania zadań Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w ramach działalności administracyjnej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9A,, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku , z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018r., poz. 23 t.j. ze zm.) dotyczących danych, których administratorem jest Minister Sprawiedliwości.

Dane kontaktowe Administratora danych tel. +48 58 32 42 500 fax +48 58 32-42-504
e-mail: administracja@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe w Gdańsku iod@gdansk-poludnie.sr.gov.pl tel. kontaktowy +48 58 324 26 85

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych... (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016).

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku.

W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy sprawowania przez Sąd wymiaru sprawiedliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 175 dc §2 USP

Realizując obowiązek wynikający z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

2. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej są sądy.

3. Dane teleadresowe Administratorów: Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku ul. 3 Maja 9A,  80-802 Gdańsk; Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku z siedzibą przy ul. 3 Maja 9A,  80-802 Gdańsk, lub adresem e-mail:  iod@gdansk-poludnie.sr.gov.pl.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się postępowania sądowego, na podstawie odpowiednich przepisów postępowania oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzonego postępowania sądowego.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Sądu Okręgowego w Gdańsku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku narusza obowiązujące przepisy.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 1 i 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

11. Pani/ Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Rejestr zmian dla: RODO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Bartłomiej Chwieja
Dokument z dnia:
2019-08-09
Publikacja w dniu:
2019-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Cezary Borkowski
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
b/d